Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Next Gen B.V. opdracht heeft gegeven voor het voor bepaalde tijd ter beschikking stellen van gekwalificeerde medewerkers;

B. Opdrachtnemer: Next Gen B.V., gevestigd te Borne (Overijssel).

C. De algemene voorwaarden: de onderhavige door Next Gen B.V. gebruikte algemene voorwaarden “Detachering” Next Gen B.V..

D. Opdracht en/ of overeenkomst : elke overeenkomst tussen Next Gen B.V. en opdrachtgever, betreffende de inleen van gekwalificeerde medewerkers, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

E. Onder Next Gen B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: de

Gedetacheerde die namens Next Gen B.V. de betreffende opdracht uit zal voeren.

F. Iedere opdracht wordt schriftelijk vastgelegd middels een overeenkomst tussen opdrachtgever en Next Gen B.V.. Een overeenkomst tussen Next Gen B.V. en een opdrachtgever komt eerst tot stand nadat door beide partijen de overeenkomst rechtsgeldig is ondertekend, dan wel op het moment dat met de uitvoering van de opdracht wordt aangevangen.

G. Op iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig, in strijd met de wet of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling van de Algemene Voorwaarden losgekoppeld en blijven alle overige bepalingen gehandhaafd en van kracht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied Borne is gelegen. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse is de Nederlandse tekst bij geschillen bindend.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van dienstverlening die Next Gen B.V. met opdrachtgever heeft besloten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Next Gen B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Door het plaatsen van een opdracht en/ of het laten verrichten van diensten door/ namens Next Gen B.V., aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Next Gen B.V. of opdrachtgever nodig is. Algemene voorwaarden Detachering Next Gen B.V. Pagina 2 van 5

 

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en/ of offertes van Next Gen B.V. zijn volledig vrijblijvend.

3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Next Gen B.V. pas tot stand, nadat Next Gen B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Next Gen B.V. feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.3 De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 In geval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Next Gen B.V. toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST; OPZEGGING

4.1 In nauw overleg met de opdrachtgever worden in de overeenkomst de aard en de doelstelling van het project, de duur van het project, en andere relevante zaken met betrekking tot het project duidelijk omschreven.

4.2 Next Gen B.V. kan te allen tijde opgedragen werkzaamheden weigeren indien deze buiten de afgesproken opdracht vallen.

4.3 Mocht een project, om welke reden dan ook, niet afgerond zijn binnen de daarvoor in het contract gestelde termijn, dan zal in onderling overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing worden gezocht.

4.4 Afhankelijk van de duur van de opdracht, zal tussentijds en afloop van iedere opdracht een evaluatie plaatsvinden. Van deze evaluatie wordt een formulier ingevuld, waarvan de opdrachtgever (als hij/zij daar prijs op stelt) een exemplaar ontvangt.

4.6 Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de 1e dag van de opvolgende kalendermaand.

4.7 Next Gen B.V. kan de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de 1e dag van de opvolgende kalendermaand.

4.8 Next Gen B.V. garandeert dat zij de overeenkomst niet tussentijds opzegt vanwege het aanvaarden van een nieuwe opdracht bij een andere opdrachtgever. Algemene voorwaarden Detachering Next Gen B.V. Pagina 3 van 5

 

ARTIKEL 5 – INSPANNINGSVERPLICHTING; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; VRIJWARING

5.1 Next Gen B.V. zal in het kader van een tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst datgene doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om de detachering van medewerkers te laten slagen. Next Gen B.V. garandeert echter geen resultaat met betrekking tot de in het kader van de detachering uit te voeren werkzaamheden.

5.2 Next Gen B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die opdrachtgever in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst lijdt en welke schade (mogelijk) zou kunnen zijn veroorzaakt door een handelen c.q. nalaten van Next Gen B.V. en/ of haar ondergeschikten en/ of hulppersonen.

5.3 De onder lid 2 vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet en/ of bewuste roekeloosheid van Next Gen B.V. en/ of haar ondergeschikten.

5.4 De aansprakelijkheid van Next Gen B.V. is in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Next Gen B.V. tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

5.5 Opdrachtgever is op de hoogte van de zorgverplichting en aansprakelijkheid, als opgenomen in artikel 7: 658 lid 1 t/m 4 BW en is ingehouden het bepaalde in lid 1 van dat artikel na te komen.

5.6 Indien opdrachtgever in de zin van artikel 7: 658 BW aansprakelijk wordt gehouden, vrijwaart zij Next Gen B.V. onvoorwaardelijk. Indien Next Gen B.V. desondanks gehouden is om bij schending van de zorgverplichting in de zin van artikel 7: 658 BW door opdrachtgever schadevergoeding aan de gedetacheerde medewerker en/ of derden te voldoen, dan heeft Next Gen B.V. het recht van regres op opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich uit over het door Next Gen B.V. te betalen/ betaalde schadevergoeding, alsmede rente en kosten in de zin van artikel 6: 96 lid 2 sub a t/m c BW.

5.7 Indien derden Next Gen B.V. aanspreken voor schade, veroorzaakt door een handelen/ nalaten van Next Gen B.V. en/ of haar ondergeschikten en/ of hulppersonen, zal opdrachtgever Next Gen B.V. onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Next Gen B.V. ten opzichte van opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins. Indien Next Gen B.V. desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Next Gen B.V. het recht van regres op opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich uit over het door Next Gen B.V. te betalen/ betaalde schadevergoeding, alsmede rente en kosten in de zin van artikel 6: 96 lid 2 sub a t/m c BW.

 

ARTIKEL 6 – VAKANTIE; WET- EN REGELGEVING

6.1 Opdrachtgever is er van op de hoogte dat de gedetacheerde medewerker vakantierechten opbouwt.

6.2 Opdrachtgever is ook op de hoogte van de wettelijke aanspraken van de gedetacheerde medewerker met betrekking tot vakantie en verlofregelingen in het kader van de Wet Arbeid en Zorg.

6.3 Opdrachtgever zal zich op de hoogte houden van nieuwe wet – en regelgeving die de beschikbaarheid van de gedetacheerde medewerker zou kunnen veranderen c.q. beperken.

6.4 Indien de beschikbaarheid van gedetacheerde ten gevolge van wet – of regelgeving wordt beperkt, levert die omstandigheid geen toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van Next Gen B.V. op. Algemene voorwaarden Detachering Next Gen B.V. Pagina 4 van 5

 

ARTIKEL 7 – OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TUSSEN NEXT GEN B.V. EN MEDEWERKER

7.1 In het geval er tussen Next Gen B.V. en de gedetacheerde medewerker (dan wel een door deze gecontroleerde vennootschap onder firma) sprake is van een overeenkomst van opdracht en derhalve niet van een arbeidsovereenkomst, dan zijn de artikelen 4 lid 2 en artikel 6 niet van toepassing.

7.2 De opzegtermijn bedraagt voor partijen één maand, ingaande op de 1e dag van de opvolgende kalendermaand; opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

 

ARTIKEL 8 – TARIEVEN/ BETALINGEN

8.1 Tenzij anders opgegeven, zijn de door Next Gen B.V. gehanteerde tarieven:

gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht vermelde van belang zijnde feitelijke gegevens;

exclusief omzetbelasting en eventuele andere bijkomende kosten, waaronder reis- en verblijfkosten; vermeld in Euro’s.

8.2 Next Gen B.V. hanteert een uurtarief als vermeld in de opdrachtbevestiging. In het uurtarief zijn reis- en verblijfkosten niet inbegrepen.

8.3 Next Gen B.V. factureert aan het begin van de week volgend op elke week waarin de werkzaamheden zijn verricht, zulks op basis van een door gedetacheerde bij Next Gen B.V. ingediende urenverantwoording, welke is geautoriseerd door opdrachtgever.

8.4 Next Gen B.V. factureert alleen daadwerkelijk gewerkte, door de opdrachtgever geaccordeerde, uren van haar medewerker. De dagen waarin de medewerker deelneemt aan het management development programma worden hierin gezien als werkdagen.

8.5 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen binnen

deze termijn door Next Gen B.V. op de door haar op de factuur vermelde rekeningnummers ontvangen te zijn.

8.6 Opdrachtgever dient de factuur te voldoen, zonder een beroep te doen op een opschortingsrecht en zonder een beroep te doen op korting of verrekening.

8.7 Bij overschrijding van de in lid 4 genoemde termijn is opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Next Gen B.V. benodigd zal zijn. In zodanig geval is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Opdrachtgever is tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, inclusief BTW. Algemene voorwaarden Detachering Next Gen B.V. Pagina 5 van 5

 

ARTIKEL 9 – CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING

9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om met de gedetacheerde medewerker tijdens de duur van de detachering, alsmede tot 2 jaar nadat de overeenkomst is geëindigd, een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel de gedetacheerde medewerker op enige andere wijze ten behoeve van haar en/ of een aan haar gelieerde onderneming werkzaam te laten zijn, tenzij de gedetacheerde medewerker meer dan 2080 uren achtereenvolgens via Next Gen B.V. bij opdrachtgever is gedetacheerd. De gedetacheerde medewerker kan na 2080 gewerkte uren kostenloos in dienst treden bij de opdrachtgever.

9.2 Bij overtreding van het in lid 1 vermelde verbod verbeurt opdrachtgever een direct

opeisbare boete van € 25.000,- alsmede € 500 per dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Next Gen B.V. op schadevergoeding.

9.3 Opdrachtnemer, gedetacheerde medewerker en opdrachtgever, verklaren vertrouwelijk om te zullen gaan met alle (klant- en bedrijfs-) informatie die hij / zij van of via de opdrachtgever ter beschikking of ter inzage krijgt en deze niet te zullen gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door opdrachtgever bestemd waren of deze informatie ter beschikking te stellen van derden.

 

ARTIKEL 10 – SLOTBEPALINGEN

10.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, die bevoegd is aan de hand van de plaats van vestiging van Next Gen B.V., zulks voor zover de wet dit toelaat .

10.3 Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, prevaleert de tekst van de Nederlandse versie boven de versie die in een andere taal is opgesteld.

Ik ben geïnteresseerd

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. Eén van onze business consultants neemt binnen 3 werkdagen contact met je op!

0 Bestanden toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Neem contact met me op

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. Eén van onze Business Consultants neemt binnen 3 werkdagen contact met je op!

CV uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Motivatie uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Bedankt voor je interesse!

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. We nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op!

CV uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Motivatie uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Bedankt voor je interesse!

Vul hieronder je gegevens in en klik op Verzenden. We nemen zo spoedig als mogelijk contact met je op!

CV uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan

Motivatie uploaden is optioneel

0 Bestand(en) toegevoegd

* Alleen PDF bestanden zijn toegestaan